Select Page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Continu Klanten: In deze algemene voorwaarden verstaan we onder “Continu Klanten” Continu Klanten, onderneming van Wesley van Eijndhoven. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer 70021864, gevestigd aan de Gruttoborch 29 in Rosmalen.

1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Continu Klanten een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: Alle diensten die door Continu Klanten worden verleend, zoals beschreven op www.continuklanten.nl en aanverwante websites die vallen onder Continu Klanten. Hieronder vallen zowel online als fysieke producten, toegang tot besloten groepen, cursussen, éénop-één sessies, masterclasses, adviesgesprekken en presentaties.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Continu Klanten en de Klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op het gehele aanbod en alle rechtsbetrekkingen van Continu Klanten. Tevens op alle gesloten overeenkomsten tussen Continu Klanten en haar klanten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door klant gestelde voorwaarden. Hiervoor geldt geen overeenstemming.

2.3 Het aanbod van Continu Klanten geldt uitsluitend voor ondernemers. De klant gaat overeenkomsten met Continu Klanten aan in de hoedanigheid van een bedrijf, dat geldt als wettelijk rechtspersoon. Hierdoor kan de klant geen beroep doen op het consumentenrecht en kan het geen gebruik maken van bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Continu Klanten kan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden ten allen tijden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden per email bekend gemaakt en treden, tenzij anders is vermeld, 7 dagen na bekendmaking van de wijziging in werking.

2.5 Indien de klant de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wilt accepteren, dan heeft de klant het recht de eerder overeengekomen afspraken per de eerstvolgende maand op te zeggen, zonder dat Continu Klanten verplicht is aan het terugbetalen van gemaakte kosten.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Continu Klanten en de Klant komt tot stand door te klikken op de ‘Bevestig mijn inschrijving’, danwel ‘Inschrijven’-knop en overeenkomstige en soortgelijke knoppen op de website www.continuklanten.nl en aanverwante websites welke eigendom zijn van Continu Klanten. Overeenkomsten hebben betrekking op alle diensten van Continu Klanten waaronder – maar niet uitsluitend – online en offline trainingen, zowel betaald als niet betaald. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Klant via een webformulier, telefoon, email of schriftelijk.

3.2 Bij het aangaan van een overeenkomst dient de klant de juiste en actuele gegevens te verschaffen die aan de klant worden gevraagd tijdens een registratieproces. Indien er sprake is van een wijziging in de gegevens, dient de klant deze z.s.m. door te geven aan Continu Klanten via info@continuklanten.nl

3.3 Continu Klanten heeft ten allen tijden het recht een potentiële klant te weigeren van dienstverlening. Weigering geschiedt zonder opgaaf van reden.

3.4 Registratie en inschrijving voor de diensten van Continu Klanten op de website van Continu klanten, zijn rechtsgeldig als overeenkomst.

3.5 Wanneer de klant een dienst van Continu Klanten geheel of gedeeltelijk gevolgd heeft, is deze verplicht tot het vergoeden van het volledige aanschafbedrag.

3.8 Continu Klanten en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Continu Klanten haar activiteiten staakt of liquideert.

Artikel 4 – Diensten

4.1 Iedere klant wordt een niet-exclusief gebruiksrecht verleend met betrekking tot de diensten en producten van Continu Klanten. Het gebruiksrecht gaat in op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

4.2 Het door Continu Klanten verleende gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant dan ook niet toegestaan het gebruiksrecht te delen, verkopen of te verhuren aan derden. Op welke wijze dan ook.

4.3 Het gebruiksrecht van de diensten en producten van Continu Klanten geldt voor de bedrijfsactiviteiten van de klant, waarmee de overeenkomst is gesloten. 

Artikel 5 – Rechten en Plichten

5.1 Bijeenkomsten van Continu Klanten kunnen ten alle tijde worden afgezegd door Continu Klanten

5.2 Continu Klanten behoudt zich te allen tijde het recht om bijeenkomsten te beëindigen of te verkorten in tijdsduur.

5.3 Bijeenkomsten kunnen zowel fysiek op locatie plaatsvinden alswel online. Continu Klanten behoudt zich te allen tijde het recht om bijeenkomsten op een gewijzigde locatie te houden of naar online te verplaatsen.

5.4 Met het levenslang wordt bedoeld: zo lang als de diensten worden aangeboden door Continu Klanten.

5.5 Continu Klanten bepaalt de frequentie van de Q&A meetings. Q&A sessies kunnen mogelijk komen te vervallen als gevolg van vakantie, ziekte, dan wel andere verplichtingen. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

5.6 Continu Klanten heeft het recht om namen van deelnemers aan trainingen en gemaakt beeldmateriaal tijdens, voor en na de trainingen te gebruiken in haar communicatie en marketinginspanningen van haar bedrijf, tenzij expliciet anders overeengekomen met de klant.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betalingen dienen voorafgaand aan de startdatum van een training te zijn voldaan. Bij de afname van fysieke en online producten geldt dat de de levering plaatsvindt na betaling door de klant.

6.2 Continu Klanten hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

6.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van € 100,-.

6.4 Continu Klanten heeft ten allen tijde het recht haar diensten jegens een klant op te schorten bij gebreke van tijdige betaling door de klant.

6.5 Continu Klanten heeft het recht om Klant uit de training te verwijderen wanneer deze zich ongepast gedraagt of niet tijdig heeft voldaan aan financiële verplichtingen. De klant kan in dit geval geen beroep doen op een financiële vergoeding.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Wanneer een klant een live (zowel online als offline) masterclass, cursus of training mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie), dan heeft deze eenmalig de kans om deze in te halen, mits er een inhaalmogelijkheid is.

7.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het missen van deze data.

7.3 Continu Klanten houdt klanten via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe inzichten, diensten en aanverwante informatie. Totdat de klant zich uitschrijft voor deze nieuwsbrief zal de klant deze ontvangen na het moment van registratie.

7.4 Continu Klanten is niet betrokken bij de uitvoering van de marketingactiviteiten van de Klant, Continu Klanten is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, advertenties, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

Artikel 8 – Vergoedingen en prijzen

8.1 Door Continu Klanten opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.4 Klant komt met betrekking tot de betaling van de cursusvergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de cursus of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Continu Klanten heeft ten alle tijden het recht om op grond van toepasselijke voorwaarden een dienst te blokkeren. Continu Klanten is tevens gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan een deblokkering, als het voldoen door de klant, van de door Continu Klanten gemaakte kosten.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website diensten en producten  en met betrekking tot alles wat Continu Klanten ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen cursussen, boeken, masterclasses, checklists, sheets, documenten, kennis- en leerprogramma’s, teksten, ontwerpen, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Continu Klanten.

9.2 Het is de Klant niet toegestaan om een aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

9.3 Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

9.4 De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten van Continu Klanten.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Continu Klanten is nimmer aansprakelijk voor enige directe, indirecte schade en gevolgschade van Klant of derden als gevolg van het gebruiken van de diensten en/of producten van Continu Klanten.

10.2 De Klant zal Continu Klanten en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.

10.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld. Continu Klanten is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

10.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of van Continu Klanten.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 In het geval van overmacht is Continu Klanten niet gehouden tot het nakomen van haar verplichting(en). Onder overmacht wordt onder andere verstaan:

  1. een tekortkoming van externe hosting providers en leveranciers van Continu Klanten
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of communicatievoorzieningen
  3. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  4. werkstakingen
  5. brand
  6. ongeval of ziekte van personeel
  7. Denial of Services (DoS) aanvallen
  8. door Continu Klanten onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Continu Klanten afhankelijk is.

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (45) dagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de overeenkomst met Continu Klanten schriftelijk of per email te beëindigen, zonder dat Continu Klanten tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

11.3 Indien Continu Klanten door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 12 – Advisering en kennisdeling

12.1 Alle door Continu Klanten gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Continu Klanten verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Continu Klanten te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Continu Klanten verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Continu Klanten verleent daarbij geen enkele garantie.

12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Continu Klanten is Continu Klanten niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Continu Klanten tegen alle aanspraken van derden.

12.3 Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van Continu Klanten gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee toegang wordt verleend tot diensten van Continu klanten, te delen met of over te dragen naar derden

12.4 Continu Klanten hecht veel waarde aan de privacy van de klant. De persoonsgegevens van de klant zal Continui Klanten verwerken volgens de wettelijke privacyregels, met inachtneming van der privacy verklaring zoals deze is in te zien op de website van Continu Klanten. De klant stemt in met verwerking van zijn of haar bedrijfs- en persoonsgegevens.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

 

13.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Continu Klanten aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Continu Klanten is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Continu Klanten verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

 

13.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.