Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Continu Klanten: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Continu Klanten” Continu Klanten, onderneming van Wesley van Eijndhoven. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer 70021864, gevestigd aan de Gruttoborch 29 in Rosmalen.

1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Continu Klanten een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door Continu Klanten te verlenen diensten zoals beschreven op www.continuklanten.nl waaronder het verschaffen van toegang tot de besloten groep en de diverse cursussen, een-op-een sessies lezingen en Masterclasses.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Continu Klanten en de Klant op grond waarvan Continu Klanten aan de Klant diensten verleent en/of producten levert.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Continu Klanten en op alle met Continu Klanten gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Continu Klanten is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Continu Klanten tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde aankoopbedrag zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Continu Klanten zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Continu Klanten en de Klant komt tot stand door te klikken op de ‘Bevestig mijn inschrijving’, danwel ‘Inschrijven’-knop en overeenkomstige en soortgelijke knoppen op de website www.continuklanten.nl en aanverwante websites welke eigendom zijn van Continu Klanten. Overeenkomsten hebben betrekking op alle diensten van Continu Klanten waaronder – maar niet uitsluitend – online en offline trainingen, zowel betaald als niet betaald. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Klant via een webformulier, telefoon, email of schriftelijk.

3.3 Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan Continu Klanten door te geven via info@continuklanten.nl.

3.4 Continu Klanten heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.

3.5 Inschrijvingen op de website van Continu Klanten voor de diensten van Continu Klanten zijn rechtsgeldig als overeenkomst.

3.6 Na inschrijving via de website van Continu Klanten kan de koopovereenkomst door beide partijen binnen een wettelijke termijn van 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.

3.7 Wanneer de klant de cursus van Continu Klanten geheel of gedeeltelijk gevolgd heeft, is deze verplicht tot het vergoeden van het volledige aanschafbedrag.

3.8 Continu Klanten en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Continu Klanten haar activiteiten staakt of liquideert.

 

Artikel 4 – Diensten

4.1 Continu Klanten verleent aan de Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot haar Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Klant mag het gebruiksrecht van de Diensten van Continu Klanten slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 

Artikel 5 – Rechten en Plichten

5.1 Meetings van Continu Klanten kunnen gemaximeerd worden qua aantal deelnemers.

5.2 Continu Klanten behoudt zich te allen tijde het recht om meetings te beëindigen of te limiteren in tijdsduur.

5.3 Meetings kunnen zowel fysiek op locatie plaatsvinden alswel online. Continu Klanten behoudt zich te allen tijde het recht om meetings op een gewijzigde locatie te houden of naar online te verplaatsen.

5.4 Met het levenslang wordt bedoeld: zo lang als de dienst aangeboden wordt.

5.5 Continu Klanten bepaalt de frequentie van de Q&A meetings. Q&A sessies kunnen mogelijk komen te vervallen als gevolg van vakantie, ziekte, dan wel andere verplichtingen. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

5.6 Continu Klanten heeft het recht om namen van deelnemers aan trainingen en gemaakt beeldmateriaal tijdens voor- en na de trainingen te gebruiken in haar communicatie dan wel marketinginspanningen van haar bedrijf tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betalingen dienen voorafgaand aan de startdatum van een training te zijn voldaan.

6.2 Continu Klanten hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

6.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van € 100,-.

6.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Continu Klanten bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens de Klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

6.5 Continu Klanten heeft het recht om Klant uit de training te verwijderen wanneer deze zich ongepast gedraagt of niet tijdig heeft voldaan aan financiële verplichtingen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Wanneer een klant een Masterclass of training mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie), dan heeft deze eenmalig de kans om deze in te halen.

7.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het feit dat deze data heeft gemist.

7.3 Continu Klanten verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Klanten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Continu Klanten. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant gedurende en na afloop van de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

7.4 Continu Klanten is niet betrokken bij de uitvoering van de marketingactiviteiten van de Klant, Continu Klanten is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, advertenties, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

 

Artikel 8 – Vergoedingen en prijzen

8.1 Door Continu Klanten opgegeven of met Continu Klanten overeengekomen cursusvergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.4 Klant komt met betrekking tot de betaling van de cursusvergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de cursus of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien Continu Klanten een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Continu Klanten geldende regeling.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Continu Klanten ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen boeken, cursussen, kennis- en leerprogramma’s, teksten, ontwerpen, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Continu Klanten.

9.2 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

9.3 Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

9.4 De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Continu Klanten is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

10.2 De Klant zal Continu Klanten en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.

10.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Continu Klanten is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

10.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Continu Klanten.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Continu Klanten is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

  1. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Continu Klanten
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  3. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  4. werkstakingen
  5. brand
  6. ongeval of ziekte van personeel
  7. Denial of Services (DoS) aanvallen
  8. door Continu Klanten onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Continu Klanten afhankelijk is.

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Continu Klanten tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

11.3 Indien Continu Klanten door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 12 – Advisering en kennisdeling

12.1 Alle door Continu Klanten gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Continu Klanten verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Continu Klanten te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Continu Klanten verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Continu Klanten verleent daarbij geen enkele garantie.

12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Continu Klanten is Continu Klanten niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Continu Klanten tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Klant.

12.3 Zonder toestemming van Continu Klanten is het Klant verboden de door Continu Klanten verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

12.4 Continu Klanten respecteert de privacy van de Klant. Continu Klanten zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Continu Klanten is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘s Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

13.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Continu Klanten aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Continu Klanten is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Continu Klanten verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

13.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.